Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató


EURO RILA Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2019. december 06.

 
1 KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a traffipaxbolt.hu webáruház üzemeltetője, az EURO RILA Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására! Ezen keresztül részletesen tájékozódhat az EURO RILA Kft. adatkezelési gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az Ön adataival a www.traffipaxbolt.hu webáruház (a továbbiakban: honlap vagy webáruház) használata során.

Cégünk, az EURO RILA Kft., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében az EURO RILA Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról   és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

 A GDPR 13. cikke alapján az EURO RILA Kft. az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:
 
2 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Ezen pont azért szükséges, hogy tisztán lehessen látni, az EURO RILA Kft. mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat a GDPR. határozza meg.

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Adatkezelő elérhetőségei

név: EURO RILA Kft.
cím: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53. képviseli: Csipe László ügyvezető e-mail: info@traffipaxbolt.hu

4 NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK
A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.
Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során az EURO RILA Kft.-t.

Minden tőlünk telhető intézkedést megteszünk továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik szolgáltatásunk iránt, regisztrációtól függetlenül Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon.
A kapcsolatfelvételi űrlapon kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk.
Telefonszámát csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, ha kérdésére válaszolnánk illetőleg érdeklődésére reagálnánk.


4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám
4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
4.1.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig) de maximum 3 napig.

4.2 Webáruház regisztráció

A regisztráció során Ön megadhatja személyes adatait, ezzel saját fiókot hozhat létre. A személyes adatok megadása nem kötelező, amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. A regisztráció a későbbi vásárlásokat megkönnyíti, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Fiókját bármikor törölheti.

4.2.1. Az adatkezelés célja:
Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz)
4.2.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, telefonszáma
4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 
4.2.4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított öt év elteltével.

4.3 Webáruház vásárlás

Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, szükséges, hogy Ön megadja személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés.

A megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat (pl. a vásárlótól eltérő címzett, megajándékozott szállítási adatai) adják meg, az adatközlő kötelessége az adatközlés jogalapjának (pl. érintett hozzájárulásának beszerzése) biztosítása. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a Társaság vélelmezi, hogy Ön szállítási címként harmadik személy adatait adja meg, az ehhez szükséges jogalappal (pl. hozzájárulással) rendelkezik.
Fentiek nem érintik az EURO RILA Kft. jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

Kérjük Önt, hogy az adatok naprakészségében segítsen nekünk! Így például, ha Ön a már korábban megadott szállítási cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért az adatváltozás bejelentésének elmulasztója felel.

A személyes adatok módosítására „Belépés”-t követően az „Belépési adatok módosítása”/”Szállítási adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Adatok törlése iránti igény a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben közölhető.

4.3.1. Az adatkezelés célja:
A webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
4.3.2. A kezelt adatok köre:
rendelésazonosító, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási cím, telefonszám, vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)
4.3.3. Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, Eker. tv. 13/A. §-a] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]
4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződésből eredő esetleges jogviták elévülési idejéig, a számviteli bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
4.3.5. Adatfeldolgozó
Búsné Szabó Éva E.V. könyvelő székhely: Jászberény, Pesti út 10.

4.3.6. Adattovábbítás
A szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, rendelésszám és szállítási cím továbbításra kerül a futárszolgálat felé (SameDay Futárszolgálat)

4.4 Szerver naplózás
A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).
 
Az EURO RILA Kft. a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.
4.4.1. Az adatkezelés célja:
A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése
4.4.2. Az adatkezelés jogalapja:
az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.
4.4.3. A kezelt adatok köre:
a látogatás dátuma, számítógép IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a böngésző és az operációs rendszer típusa, az eszköz típusa
4.4.4. Az adatkezelés időtartama: 3 nap
4.4.5. Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató ENS Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10.

4.5 Hírlevél küldése

Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy később Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk, mely termékeinkről, akcióinkról tartalmaz hasznos információkat, így többek közt segíti Önt, hogy a legkedvezőbb áron jusson hozzá termékeinkhez.
4.5.1. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.
4.5.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]
4.5.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név
4.5.4. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb öt évig

4.6 Cookie („süti”) kezelés

4.6.1. Tájékoztató
A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból - összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie,
emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
 
megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

AZ EURO RILA Kft. az alábbi cookie-kat használja:
„_ga” : Google Analytics cookie, melynek érvényessége 2 év. Ez a cookie a weboldal használatáról gyűjt adatokat, személyhez köthető adatokat nem gyűjt, de azt igen milyen gyakran és milyen formában látogatja a weboldalt.
„_gid”: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 24 óra. Ez a cookie a felhasználók megkülönböztetésére szolgáló azonosító.
„_gat”: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 1 perc. Ez egy ideiglenes azonosító.

4.6.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye
4.6.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.6.4. Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.traffipaxbolt.hu weboldalon

4.6.4.1. A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez az EURO RILA Kft. a Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban, mint:
„Google“) programot használja az amelyhez kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít. Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
4.6.4.2. Az EURO RILA Kft. a Google Ads nevű online reklámprogramot is használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ennek a cookie-nak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy
az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek.
Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
4.6.4.3. Mindemellett a honlapon Facebook követőkód is beépítésre került. Ezen adatkezelésről a https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

4.7 Panaszkezelés
 
Az ÁSZF 15. pontja szerinti panasza esetén az EURO RILA Kft. ügyfélszolgálatért felelős kollégájához fordulhat a honlapon megadott elérhetőségeken. Ilyen esetben, panasza elbírálása érdekében kezelnünk kell adatait.
4.7.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elbírálása, megoldása
4.7.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A §]
4.7.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím
4.7.4. Az adatkezelés időtartama: 5 év [Fgytv. 17/A § (7) bekezdés]

4.8 Jótállási (szavatossági) igények kezelése

Jótállási igény esetén, Ön az ügyfélszolgálatért felelős kollégánkhoz fordulhat. Ilyen esetben, jótállási igénye teljesítése érdekében kezelnünk kell adatait.

4.8.1. Az adatkezelés célja: jótállási igény jogosságának megvizsgálása, az igény teljesítése
4.8.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Ptk. 6:171. §, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet]
4.8.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, szállítási cím, telefonszám
4.8.4. Az adatkezelés időtartama: három év [19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés]

4.9 A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

Az EURO RILA Kft. a Társaság népszerűsítése és ismeretterjesztés céljából a Facebook közösségi portálon saját nyilvános oldalt tart fent, melynek adminisztrációs jogaival a Társaság ügyvezetője rendelkezik. Az Facebook oldalak üzemeltetői és a Facebook közös adatkezelőnek minősülnek.

A Facebook adatkezelési irányelvei az alábbi linken találhatók: https://www.facebook.com/privacy/explanation

4.9.1. Az adatkezelés célja: a Társaság népszerűsítése
4.9.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],
4.9.3. A kezelt adatok köre: az érintettek vezeték- és keresztneve, a fotón szereplő érintett képmása,
4.9.4. Az adatkezelés időtartama: a Facebook irányelvei szerint.

5 ADATFELDOLGOZÓK
név tevékenység székhely
Búsné Szabó Éva E.V. könyvelés Jászberény, Pesti út 10.
ENS Zrt. tárhelyszolgáltatás 1106 Budapest, Fehér út 10.

6 SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
AZ EURO RILA Kft. szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt az EURO RILA Kft.
informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések),
technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszik garantálni.
 
AZ EURO RILA Kft. a személyes adatokat Magyarország területén tárolja.

7 AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor ügyfélszolgálatunkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a 3.2 pontban megadott elérhetőségeken.

7.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)
Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.
A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

7.2 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

7.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:
7.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
7.3.2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
7.3.3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
7.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
7.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
7.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
7.4.1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
7.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.
7.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.
7.4.4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk az EURO RILA Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges - tőlünk kérje a továbbítást.
 
7.6 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.
Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés az EURO RILA Kft. (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

8 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Amennyiben Ön jogait kívánja érvényesíteni, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
Az EURO RILA Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért azonban díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön másként kéri.

9 AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
AZ EURO RILA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.
Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 
Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.